Publications in Chinese

Li Hun (Ritualization of the Soul), 1985. Xi’an, China: Dangdai Zhongguo qingnian shiren congshu. Poetry collection.

Huang Hun (Desolate Soul), 1986. Shanghai, China: Shanghai Wenyi Press. Poetry collection.

Huang (Yellow), 1989. Beijing, China: Renmin Wenxue Press. Poetry collection (banned).

Ren de Zijue (Man’s Self-Awakening), 1989. Sichuan, China: Sichuan Renmin Press. Collection of essays (banned).

Taiyang Yu Ren (The Sun and the People), 1991. Hunan, China: Hunan Wenyi Press. Poetry collection.

Yi (Yi), 1994. Taipei, Taiwan: Modern Poetry Books, Series of poems.

Gui Hua (Ghost Speak), 1994. Taipei, Taiwan, “Lian-Jing” Publisher Company. Selection of proses.

Ren Jing – Gui Hua (Human Scene – Ghost Speak), 1994. Beijing, China: Central Translation Press. Selection of proses. [co-authored with Yo Yo]

Yang Lian Zuo Pin 1982 – 1997 (Yang Lian’s Works: 1982 – 1997), 1998. Shanghai, China: Shanghai Wenyi Press. Selected poems, proses, essays (two volumes).

Yue Shi De Qi Ge Ban Ye (Seven half nights of Lunar Eclipse), 2001, Taipei, Taiwan: Lianhe Wenxue Congshu (Unita Books). Collection of Proses.

Xing Fu Gui Hun Shou Ji - Yang Lian Xin Zuo 1998 –2002 (Yang Lian’s new works: 1998 --2002 ), 2003, Shanghai, China: Shanghai Wenyi Press. Collection of New works (Poetry, Proses, Essaies).

Yang Lian Zuo Pin 1982 –1997, Second Edition, 2003, Shanghai, China: Shanghai Wenyi Press. Collection of New works (Poetry, Proses, Essaies).

Yan Shi (Dark Blue Poems), 2009. Taipei, Taiwan: Qingxiang Press. Collection of poems with a long interview.

Yi Zuo Xiang Xia Xiu Jian De Ta (A Tower Built Downward), 2009. Beijing, China: Fenghuang Press. Selection of Essays.

Yan Dui Wo Shuo (A Wild Goose Speaks to Me), 2010. Hong Kong & Singapore: Mingbao Press & Qingnian Press, Tresury of Contemporary World Chinese Literature. A selection of Poems, prose and essays.

Yan Dui Wo Shuo (A Wild Goose Speaks to Me), 2010. Hong Kong & Singapore: Mingbao Press & Qingnian Press, Tresury of Contemporary World Chinese Literature. A selection of Poems, prose and essays. * it’s a different version from the version published in Hong Kong .

Xu Shi Shi (The Narrative Poem), 2011. Beijing, China: Huaxia Press. A book-length Poem.

Wei Yi De Mu Yu – Yang Lian De Shi Yi Quan Qiu Dui Hua (Unique Mother Tongue – Yang Lian’s globally poetical dialogues), 2012. Shanghai, China: The Press of Eastern Chinese Normal University. A collection of Yang Lian’s dialogues with International poets.

Xiao Yao Ru Niao (The anthology of Research Essays on Gao Xingjian -- 2012, Taipei, Taiwan: “Lian-Jing” Publisher Company. Selection of Essays. (Edited and prefaced by Yang Lian).

Xu Shi Shi (The Narrative Poems), 2013, Taipei, Taiwan: “Lian-Jing” Publisher Company. A book-length Poem.

Tiao Wang Zi Ji Chu Hai (Watching ourselves Set Sail), 2013, Taiwan: Showwe Company.

Further Coming Publications:

Yang Lian 1978 – 2012 Chunag Zuo Zong Ji (Yang Lian’s completed works 1978 – 2012), Shanghai, China: The Press of Eastern Chinese Normal University. 8 Volumes of collections of Poems, Prose and Essays.

Publications in Other Languages

Publications in English

In Symmetry with Death (Yu si wang dui chen), 1989. Canberra, Australia: Australian National University Press. Collection of poems in English translation with Chinese text and video cassette tape.

Masks and Crocodile (Mian ju yu e yu), 1990. University of Sydney, East Asian Series No. 3. Sydney, Australia: Wild Poeny Ltd. Collection of poems in English translation with Chinese text.

The Dead in Exile (Liu wang de si zhe), 1990. Australia: Tiananmen Publications. Collection of poems in English translation with Chinese text.

Non-Person Singular (Wu ren cheng), 1994. London, United Kingdom: Wellsweep Press. Collection of poems (1981 – 1991) in English translation with Chinese text.

Where the Sea Stands Still (Da hai ting zhi zhi chu), 1995. London, United Kingdom: Wellsweep Press. Sequence poem in English translation and Chinese text.

Where the Sea Stands Still – New Poems (Da hai ting zhi zhi chu – Xin shi ji), 1999. Newcastle, United Kingdom: Bloodaxe Books. Cellection of poems in English translation.

City of Dead Poets(Si shi ren de cheng), 2000. Ludwigshafen, Germany: Cyperfection. CD-Rom with texts, readings and interviews in English translation.

Yi (Yi), 2001. L.A., USA: Green Integer (Sun & Moon Press): Book-length poem in English translation and Chinese text.

Notes of a Blissful Ghost(Xing fu gui hun shou ji), 2002. Hong Kong: Renditions. Selection of poems in English translation.

Concentric Circles (Tong Xin Yuan), 2005. Newcastle, United Kingdom: Bloodaxe Books: Book-length poem in English translation.

Whaur the Deep Sea Devauls (Where the Sea Stands Still), 2005, Angus, Scotland: Kettillonia, Selection of poems in Low-land Scots translation.

Unreal City (Huan xiang zhong de cheng shi), 2006. Auckland, New Zealand: Auckland University Press. Selection of poems and prose on Auckland city.

Riding Pisces: Poems from Five Collections (Qi cheng shuang you zuo: wu shi ji xuan), 2008. Exeter, United Kingdom: Shearsman Books. Selected poems in English translation and Chinese text.

Lee Valley Poems -- a project of poems and translation (Li he gu de shi -- yi ge shi you fanyi de xiang mu), 2009. Newcastle, United Kingdom: Bloodaxe Books: Collection of poems in English translation and Chinese text.

Jade Ladder (Yu Ti), 2012. Newcastle, United Kingdoms: Anthology of Contemporary Chinese Poetry. (Yang Lian is the co-editor with W. N. Herbert, Brian Holton and Qin Xiaoyu).

The Third Shore (Da Hai De Di San An), 2013, UK, Sahesman Books: Anthology of Chinese & English Poets in Mutual Translation (edited by Yang Lian & W N Herbert).

Publications in German Translation

Pilgerfahrt (Chao Sheng), 1989. Innsbruck, Austria: Hande Press. Collection of poems in German translation.

Gedichte (Shi), 1993. Zuerich, Switzerland: Ammann Verlag. Three Long Poems in German translation.

Masken und Krokodile (Masks and Crocodile), 1994. DAAD (Deucher Akademischer Austauschdienst) Literature Series, Berlin, Germany. Collection of short poems in German translation.

China Daily (Zhong Guo Ri Ji), 1995. Berlin (Germany), Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag. Selection of photos( by Alexander Paul Englert) and poems(by Yang Lian) in German and English translation and Chinese texts.

Geisterreden (Gui Hua), 1995, Zürich (Switzerland), Ammann Verlag. Collection of “poetic essays” in German translation.

Der Ruhepunkt des Meeres (Da hai ting zhi zhi chu), 1996, Stuutgart, Germany: Edition Solitude. Selection of poems in German translation.

Was hat uns das Exil gebracht?(Liu wang shi wo men huo de le shen me), 2001, Berlin, Germany: DAAD. Dialoque in German translation between Yang Lian and Gao Xing Jian.

Aufzeichnungen eines glückseligen Damons (Xing fu gui hun shou ji), 2009. Frankfurt/Berlin, Germany: Suhrkamp Verlag. Selection of poems and reflections in German translation.

Konzentrische Kieise (Tong Xin Yuan), 2013. Munich, Germany: Hanser Verlag. A Book-length Poem in German Translation. * Still waiting for the title in German translation.

Publications in French Translation

La Maison Sur L’Estuaire(He kou shang de fang jian), 2001, Saint-Nazaire, France: M.E.E.T. Collection of poems in Franch translation.

Masques ET crocodiles(Mian ju yu e yu), 2002, Dijon, France: Virgile.Ulysse Fin De Siecle. Collection of short poems in Franch translation.

La ou s’arrete la mer (Da Hai Ting Zhi Zhi Chu), 2004, Paris, France: Caracteres. Selection of poems in Franch translation.

Que nous a apporte I’exil? (Liu Wang Shi Wo Men Huo De Le Shen Me?), 2004, Paris, France: Caracteres. Dialoque in Franch translation between Yang Lian and Gao Xing Jian.

Notes manuscrites d'un diable heureux (Xing Fu Gui Hun Shou Ji), 2010,Paris, France: Caracteres. Selected poems and prose.

Publications in Italian Translation

Dove Il Mare Resta Calmo (Da hai ting zhi zhi chu), 1999, Pescara, Italy: Poetry Del Flaiano. Long poem in Italian translation.

Il pane dell’esilio(Liu wang shi wo men huo de le shen me), 2001, Milan, Italy: Medusa. Dialoque in Italian translation between Yang Lian and Gao Xing Jian.

Dove Si Ferma Il Mare (Da Hai Ting Zhi Zhi Chu), 2004, Milano-Roma, Italiy: Libri Scheiwiller – Playon. Collection of poems in Chinese text and Italian translation, as well as English translation.

Forthcoming in 2012:

Notes of a Blissful Ghost (Xing Fu Gui Hun Shou Ji), Bologna, Italy: "In Forma di parole". A selection of Poems and Essays in Italian Translation.

Publication in Scandinavian Translation

Hvor Havet Star Stille (Da hai ting zhi zhi chu), 1996. Kobenhagen, Denmark: Forlaget politisk revy. Selection of poems and prose in Danish translation.

Publication in Slovenian

Kjer se morje ustavi (Da Hai Ting Zhi Zhi Chu), 2013. Ljubjana, Slovenia: Selected Poems in Chinese and Slovenian.