Taiyang Yu Ren
A long poem (with a long essay by Yu Feng)
Author: Yang Lian
Published by Hunan Wenyi Chubanshe.10,1991.Hunan,China.