Ren Jing – Gui Hua
A selection of Peoses and poems in Chinese
Author: YoYo, Yang Lian
Published by Zhongyang Bianyi Chubanshe. 1994, Beijing, China.