Il pane dell’esilio
A dialoque between Gao Xingjian and Yang Lian
Author: Yang Lian, Gao Xingjian
Published by Edizioni Medusa.
2001. Milan, Italy
ISBN 88-88130-22-5