Yang Lian Zuo Pin 1982 –1997, Second Edition
Poetry Volume: Dahai Tingzhi Zhichu
Author: Yang Lian
Published by  Shanghai Wenyi Chunbanshe. First printing: 12, 1998. Shanghai, China; Re-printing: 11, 2003. Shaihai, China.

Prose and essays volume: Guihua, ZhiliDe Kongjian
Author: Yang Lian
Published by Shanghai Wenyi Chunbanshe. First printing: 12, 1998. Shanghai, China; Re-printing: 11, 2003. Shaihai, China.